Journal of the Korean Statistical Society

Byeong U Park Peter Hall Qiwei Yao Hee-Seok Oh Wicher Bergsma Ji Hwan Cha Ming-Yen Cheng Aurore Delaigle Jianqing Fan Martin Hazelton Jiashun Jin MC Jones Mikyoung Jun Choongrak Kim Sung-Ho Kim Tae Yoon Kim Yongdai Kim Yoontae Kim Inge Koch Jens-Peter Kreiss Tatsuya Kubokawa Eui Yong Lee Jaewon Lee Oesook Lee Sangyeol Lee Johan Lim Yoshihiko Maesono Rahul Mukerjee Jeong Soo Park Sang-Gue Park Liang Peng Dong Wan Shin Juwon Song Soo Hak Sung Berwin Turlach Yazhen Wang Kyusang Yu

Statistics Theory and Methods mathscidoc:1912.43446

No abstract uploaded!
No keywords uploaded!
[ Download ] [ 2019-12-21 11:45:06 uploaded by Jianqing_Fan ] [ 307 downloads ] [ 0 comments ]
@inproceedings{byeongjournal,
  title={Journal of the Korean Statistical Society},
  author={Byeong U Park, Peter Hall, Qiwei Yao, Hee-Seok Oh, Wicher Bergsma, Ji Hwan Cha, Ming-Yen Cheng, Aurore Delaigle, Jianqing Fan, Martin Hazelton, Jiashun Jin, MC Jones, Mikyoung Jun, Choongrak Kim, Sung-Ho Kim, Tae Yoon Kim, Yongdai Kim, Yoontae Kim, Inge Koch, Jens-Peter Kreiss, Tatsuya Kubokawa, Eui Yong Lee, Jaewon Lee, Oesook Lee, Sangyeol Lee, Johan Lim, Yoshihiko Maesono, Rahul Mukerjee, Jeong Soo Park, Sang-Gue Park, Liang Peng, Dong Wan Shin, Juwon Song, Soo Hak Sung, Berwin Turlach, Yazhen Wang, and Kyusang Yu},
  url={http://archive.ymsc.tsinghua.edu.cn/pacm_paperurl/20191221114506219709006},
}
Byeong U Park, Peter Hall, Qiwei Yao, Hee-Seok Oh, Wicher Bergsma, Ji Hwan Cha, Ming-Yen Cheng, Aurore Delaigle, Jianqing Fan, Martin Hazelton, Jiashun Jin, MC Jones, Mikyoung Jun, Choongrak Kim, Sung-Ho Kim, Tae Yoon Kim, Yongdai Kim, Yoontae Kim, Inge Koch, Jens-Peter Kreiss, Tatsuya Kubokawa, Eui Yong Lee, Jaewon Lee, Oesook Lee, Sangyeol Lee, Johan Lim, Yoshihiko Maesono, Rahul Mukerjee, Jeong Soo Park, Sang-Gue Park, Liang Peng, Dong Wan Shin, Juwon Song, Soo Hak Sung, Berwin Turlach, Yazhen Wang, and Kyusang Yu. Journal of the Korean Statistical Society. http://archive.ymsc.tsinghua.edu.cn/pacm_paperurl/20191221114506219709006.
Please log in for comment!
 
 
Contact us: office-iccm@tsinghua.edu.cn | Copyright Reserved