Symmetrization of Facade Layouts

Haiyong Jiang Dong-Ming Yan Weiming Dong Fuzhang Wu Liangliang Nan Xiaopeng Zhang

Geometric Modeling and Processing mathscidoc:1608.16031

No abstract uploaded!
No keywords uploaded!
[ Download ] [ 2016-08-19 16:47:21 uploaded by dmyan ] [ 451 downloads ] [ 0 comments ]
@inproceedings{haiyongsymmetrization,
  title={Symmetrization of Facade Layouts},
  author={Haiyong Jiang, Dong-Ming Yan, Weiming Dong, Fuzhang Wu, Liangliang Nan, and Xiaopeng Zhang},
  url={http://archive.ymsc.tsinghua.edu.cn/pacm_paperurl/20160819164721354509297},
}
Haiyong Jiang, Dong-Ming Yan, Weiming Dong, Fuzhang Wu, Liangliang Nan, and Xiaopeng Zhang. Symmetrization of Facade Layouts. http://archive.ymsc.tsinghua.edu.cn/pacm_paperurl/20160819164721354509297.
Please log in for comment!
 
 
Contact us: office-iccm@tsinghua.edu.cn | Copyright Reserved