A Riemannian inexact Newton-CG method for constructing a nonnegative matrix with prescribed realizable spectrum

Zhi Zhao Hangzhou Dianzi University Zheng-Jian Bai Xiamen University Xiao-Qing Jin University of Macau

Numerical Linear Algebra mathscidoc:1908.26001

Numerische Mathematik, 140, (4), 827-855, 2018.6
No abstract uploaded!
No keywords uploaded!
[ Download ] [ 2019-08-20 18:44:30 uploaded by zhaozhi ] [ 392 downloads ] [ 0 comments ]
@inproceedings{zhi2018a,
  title={A Riemannian inexact Newton-CG method for constructing a nonnegative matrix with prescribed realizable spectrum},
  author={Zhi Zhao, Zheng-Jian Bai, and Xiao-Qing Jin},
  url={http://archive.ymsc.tsinghua.edu.cn/pacm_paperurl/20190820184430901377422},
  booktitle={Numerische Mathematik},
  volume={140},
  number={4},
  pages={827-855},
  year={2018},
}
Zhi Zhao, Zheng-Jian Bai, and Xiao-Qing Jin. A Riemannian inexact Newton-CG method for constructing a nonnegative matrix with prescribed realizable spectrum. 2018. Vol. 140. In Numerische Mathematik. pp.827-855. http://archive.ymsc.tsinghua.edu.cn/pacm_paperurl/20190820184430901377422.
Please log in for comment!
 
 
Contact us: office-iccm@tsinghua.edu.cn | Copyright Reserved