3 paper(s) uploaded by zhouyuan.

Index Title Upload Time Modified Time
1

Dynamic Car Dispatching and Pricing: Revenue and Fairness for Ridesharing Platforms

Zishuo Zhao University of Illinois Urbana-Champaign Xi Chen New York University Xuefeng Zhang University of Illinois Urbana-Champaign Yuan Zhou Yau Mathematical Sciences Center, Tsinghua University

Machine Learning mathscidoc:2206.41012

IJCAI, 2022.7
[ Download ] [ 2022-06-18 16:46:21 uploaded by zhouyuan ] [ 185 downloads ] [ 0 comments ] [ Abstract ] [ Full ]
Please log in for comment!
 
2022-06-18 16:46:21 -
2

Off-Policy Reinforcement Learning with Delayed Rewards

Beining Han Zhizhou Ren Zuofan Wu Yuan Zhou Jian Peng

Machine Learning mathscidoc:2210.41001

2021.6
[ Download ] [ 2022-10-07 16:20:24 uploaded by zhouyuan ] [ 89 downloads ] [ 0 comments ] [ Abstract ] [ Full ]
Please log in for comment!
 
2022-10-07 16:20:24 -
3

Proximal Exploration for Model-guided Protein Sequence Design

Zhizhou Ren Jiahan Li Fan Ding Yuan Zhou Jianzhu Ma Jian Peng

Machine Learning mathscidoc:2210.41002

2022.6
[ Download ] [ 2022-10-07 16:27:59 uploaded by zhouyuan ] [ 106 downloads ] [ 0 comments ] [ Abstract ] [ Full ]
Please log in for comment!
 
2022-10-07 16:27:59 -
 
Contact us: office-iccm@tsinghua.edu.cn | Copyright Reserved